Mål

Undervisningen tager udgangspunkt i det hele menneske og der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tankegang.

Den kompenserende specialundervisning sigter mod, at den hjerneskadede udvikler evnen til at kommunikere, reflektere, træffe valg og handle, så der opnås størst mulig indsigt i og indflydelse på egne livsvilkår.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider.

Mål for eleverne

De overordnede mål for den enkelte elev er:

 • viden
 • indsigt
 • accept
 • kompensationsteknikker og udvikling for at kunne genskabe selvtillid
 • selvrespekt
 • værdighed

Efter en opstartsperiode opstilles mål for den enkelte elev. Det sker i dialog mellem eleven og kontaktlæreren, ofte også med deltagelse af elevens pårørende, f.eks. ægtefællen.

Et overordnet mål for en elev vil ofte være meget bredt og langsigtet.

Det kan f.eks. opnås ved:

 • eleven får viden om hjernen og følgeskader efter en hjerneskade
 • eleven opnår indsigt i – samt erkendelse og accept af – de nye livsbetingelser
 • eleven opnår øget indsigt i de vanskeligheder, hjerneskaden har medført og lærer kompensationsstrategier 
 • eleven bliver bedre til at overskue sin egen livssituation, får styrket initiativ, livsmod, selvstændighed, medleven i samfundsmæssige forhold og tager ansvar for egen udvikling
 • nye handlemuligheder
 • genfinde personlig integritet

Delmål i undervisningen

 • lære opmærksomheds- og koncentrationsstrategier
 • udvikle og benytte hukommelsesstrategier
 • indlære og opøve kommunikative færdigheder
 • styrke læsning og sproglig opmærksomhed
 • øve mundtlig og skriftlig formulering
 • øve skrivning og talbehandling
 • styrke planlægning af daglige funktioner/struktur
 • lære at bruge kalender
 • lære at overskue nye situationer
 • lære af andres erfaringer
 • udvikle sociale færdigheder/empati
 • skærpe opmærksomhed om samfundsforhold
 • foretage valg og beslutninger
 • udvikle kreativitet
 • finde fritidsbeskæftigelse
 • afdække ressourcer i forhold til beskæftigelsesmuligheder (tilbage til job/fleksjob/job med løntilskud/frivilligt arbejde).