Om Sprog- og Taleundervisningen

Undervisningen er for borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder

Sprog- og tale og kommunikationstræning varetages af stedets logopæder. Målgruppen er borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder, dette omfatter blandt andet diagnoser som afasi, dysartri, kognitive kommunikationsvanskeligheder, parkinson, sclerose og ALS.

I Sprog- og Talehuset har vi fokus på mennesket som helhed. Det betyder, at vi i udredning, vejledning og genoptræning har fokus ikke alene på den kropslige skade, men i lige så høj grad på hvordan de talesproglige vanskeligheder udspiller sig i personlige og sociale sammenhænge.

Talesproglige vanskeligheder resulterer ofte i kommunikationsvanskeligheder, der ikke alene påvirker den ramte, men også påvirker omgivelserne og dem, der skal samtale med den pågældende. Både den ramte og samtalepartneren kan dermed opleve at det er blevet sværere at tale sammen end tidligere.

Logopædi er læren om diagnosticering og behandling af sprog- tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Logopæder har en tværfaglig uddannelse med humanistiske fag som f.eks. sprogvidenskab, psykolingvistik, sprogtilegnelse og psykologi samt sundhedsvidenskabelige fag som f.eks. anatomi, fysiologi, neurologi og sygdomslære.

Samtykkeerklæring

Vi vil altid have behov for en underskrevet samtykkeerklæring før vi kan gå ind i sagen. Samtykkeerklæringen findes her på siden, kan printes ud, og sendes til:

Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV. Att: logopæd

Når vi har modtaget samtykke vil vi indhente journaldata og tage kontakt til borger eller pårørende. På baggrund af dette indstiller logopæden sagen til visitation (visitationsenheden specialbistand). Visitationen holder møde hver 2. uge, og afgør hver enkelt sag.

Får man bevilget forløb hos logopæd, vil man modtage brev om dette fra visitationen, og herefter blive kontaktet af logopæden.

Al kontakt vedr. visitation og bevilling af forløb bedes rettet til visitationsenheden specialbistand tlf.: 89 15 15 15.

Vi henviser i øvrigt til kommunens forløbskoordinatorer.

Lone Aagaard, tlf. 51 48 82 73 (Borgere under 65 år)

Bodil Agdrup, tlf. 89 15 27 72 (Borgere over 65 år samt borger der bor på områdecenter)