Neuroundervisning

I neuroundervisningen på Hjernecenter Randers undervises voksne med erhvervet hjerneskade.

Neuroundervisningens mål er at kunne fremme mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet, opnå større selvstændighed og forbedre de kognitive færdigheder.

Ved at træne og indlære kompenserende strategier kommer der fokus på accept, erkendelse og personlige ressourcer.

Det vil fremme den enkeltes ressourcer i forhold til aktiviteter i hjemmet, på job, uddannelse og generelt i det fremtidige liv.

Personer med senhjerneskade, pådraget efter det 16 år og fyldt 18 på henvisningstidspunktet.

Personer som har pådraget sig en varig hjerneskade, og som ikke har aktuelle misbrugsproblemer og som har fået stillet en diagnose.

Det er ligeledes en forudsætning at man er selvhjulpen for at kunne deltage.

Er hjerneskadet kan komme som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Traume (faldulykker, trafikulykker, slag mod hovedet)
 • Betændelse eller virustilstande i hjernen
 • Forgiftning
 • Hjerneskade pga. tumor
 • Iltmangel
 • Hjertestop

Følger efter en hjerneskade kan være vanskeligheder med:

 • Personlig identitet – hvem er jeg nu?
 • Belastnings- og sorgreaktioner som fx afmagtsfølelse, frustration, skyld/skam
 • Det sociale liv
 • Ændrede roller i familien
 • Kognition:
  • Hjernetræthed
  • Håndtering af sanseindtryk
  • Koncentration
  • Opmærksomhed
  • Hukommelse
  • Kommunikation
  • Planlægning og strukturering
  • Initiativ

Undervisningen er opbygget i moduler med undervisning på mindre hold.

Modulerne starter flere gange om året, der er også løbende mulighed for optagelse af elever.

Tilbuddet kan, efter aftale, også være gældende for borgere fra andre kommuner.

Optagelse til undervisningen sker ved henvendelse til Fremskudt rådgivning på Hjernecenter Randers. Hvis de herfra peger på neuroundervisning som et svar på de problemer der er fremstillet her, så bliver man efterfølgende kontaktet af en neurounderviser, med henblik på en forsamtale. På baggrund af forsamtalen har neurounderviserne mulighed for at bevillige et forløb eller lave et afslag.

Kontakt oplysninger på Fremskudt rådgivning findes her

Forløb i neuroundervisningen

Et undervisningsforløb strækker sig over ca. 20 uger. Der vil typisk være undervisning i tre lektioner en dag om ugen. Undervisningen foregår på mindre hold med 3-6 deltagere, som også har kognitive udfordringer efter en påvirkning af hjernen. Hvis det vurderes, at den enkelte profiterer tilstrækkelig af undervisningen, kan der i nogle tilfælde bevilges op til tre forløb.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål i samarbejde mellem underviser og den enkelte deltager. Undervisningens formål og indhold afspejler således deltagernes behov og forudsætninger.

I undervisningen arbejder vi med håndtering af de ændrede livsvilkår, herunder:

 • Identitetsrekonstruktion og redskaber til livsmestring
 • Værdiafklaring
 • Psykoedukation
  • Viden om hjernen relateret til din egen skade
  • Energiforvaltning
   • Forståelse for, og håndtering af hjerneskadetræthed
  • Kompenserende strategier i forhold til
   • Sanseindtryk
   • Opmærksomhed og koncentration
   • Hukommelse
   • Planlægning, struktur og overblik
  • Erfaringsdeling på holdet
  • Mindfulness - Selfcompassion
  • Identificering og håndtering af psykologiske stressorer
  • Praktiske opgaver som træner hjernen

Pårørende er en vigtig medspiller i rehabiliteringen, gennem oplæg, dialog og samtale.

Gennem oplæg, dialog og samtale får de pårørende mulighed for at tilegne sig viden og udveksle erfaringer, som medvirker til nye handlemuligheder.

Med pårørende menes:

 • ægtefælle
 • samlever
 • forældre
 • søskende
 • store børn
 • venner
 • kolleger
 • fagpersoner
 • andre primære personer

Det er op til den enkelte elev / familie at vurdere, hvem der i deres netværk kan have udbytte af at få mere kendskab til hjerneskader, følgevirkninger og undervisningens formål og indhold.

Pårørendeundervisning kan tilbydes i forbindelse med, at den hjerneskadede deltager i et undervisningsforløb på Hjernecenter Randers, idet:

 • det altid har konsekvenser for hele familien, når en person pådrager sig en hjerneskade.
 • det ofte er nødvendigt, at den pårørende får viden og oplysning.
 • en hjerneskade oftest er et livslangt vilkår, og det er vigtigt at kende til tilbud ud over den tidsbegrænsede undervisning.
 • den pårørende ofte har brug for at være i dialog med andre i samme situation, som kan forstå, støtte og give idéer til at mestre hverdagen. 

Mål for undervisningen

 • Viden om og indsigt i følgerne af hjerneskade
 • Viden om nye muligheder
 • Information om praktisk hjælp
 • Øget energi og livsmod gennem en ændret og større forståelse af egen situation
 • Støtte og forståelse, som andre i samme situation kan give
 • Information om elevernes undervisning, undervisningens program og indhold

På Hjernecenter Randers har vi undervisning af pårørende over 16 år. Er du under 16 år, så henviser vi til Randers Sundhedscenters grupper for børn. 

Vejledning som tager udgangspunkt i elevens funktionsniveau og ønsker foregår gennem hele forløbet.

Specialpædagogisk rådgivning og vejledning er tæt forbundet med undervisningsindsatsen og har til formål:

 • at sikre elevens medindflydelse på undervisningens mål
 • at give elevens medansvar for at nå de opstillede mål
 • at afstemme elevens og de pårørendes forventninger til undervisningen med det faktisk mulige 

Områder Hjernecenter Randers vejleder og rådgiver om

 • Centrets eget undervisningstilbud / udslusning 
 • Kommunikationshjælpemidler 
 • Personlige problemer i forbindelse med undervisningen 
 • Fritidsmuligheder

Områder hvor der henvises til andre instanser

 • sprog- og talevanskeligheder
 • Boligproblematikker 
 • Andre hjælpemidler
 • Behandling og genoptræning
 • Familieproblemer
 • Erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder