Neuroundervisning

I neuroundervisningen på Hjernecenter Randers undervises voksne med erhvervet hjerneskade.

Neuroundervisningens mål er at kunne fremme mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet, opnå større selvstændighed og forbedre de kognitive færdigheder.

Ved at træne og indlære kompenserende strategier kommer der fokus på accept, erkendelse og personlige ressourcer.

Det vil fremme den enkeltes ressourcer i forhold til aktiviteter i hjemmet, på job, uddannelse og generelt i det fremtidige liv.

Personer med senhjerneskade, pådraget efter det 16 år og fyldt 18 på henvisningstidspunktet.

Personer som har pådraget sig en varig hjerneskade, og som ikke har aktuelle misbrugsproblemer og som har fået stillet en diagnose.

Det er ligeledes en forudsætning at man er selvhjulpen for at kunne deltage.

Er hjerneskadet kan komme som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Traume (faldulykker, trafikulykker, slag mod hovedet)
 • Betændelse eller virustilstande i hjernen
 • Forgiftning
 • Godartet svulst (tumor)
 • Iltmangel
 • Hjertestop

Følger efter en hjerneskade kan være vanskeligheder med at:

 • huske 
 • orientere sig
 • tage initiativer
 • koncentrere sig
 • styre/planlægge hverdagen
 • fungere i socialt samvær
 • leve med en ændret fysik
 • leve med en ændret personlighed
 • udtrykke sig sprogligt eller forstå sproget
 • læse, skrive og regne

Undervisningen er opbygget i moduler med undervisning på mindre hold.

Modulerne starter flere gange om året, der er også løbende mulighed for optagelse af elever.

Tilbuddet er også gældende for borgere fra andre kommuner.

Optagelse til undervisningen sker ved henvendelse til Fremskudt rådgivning på Hjernecenter Randers. Hvis de herfra peger på neuroundervisning som et svar på de problemer der er fremstillet her, så bliver man efterfølgende kontaktet af en neurounderviser, med henblik på en forsamtale. På baggrund af forsamtalen har neurounderviserne mulighed for at bevillige et forløb eller lave et afslag.

Kontakt oplysninger på Fremskudt rådgivning findes her

Kognitiv undervisning

 • Opmærksomheds- og koncentrationstræning
 • Indlæring af hukommelsesstrategier og -teknikker
 • Problemløsningsstrategier
 • Indsigt i følgevirkninger og fremtidige muligheder
 • Genindlæring af skolefærdigheder
 • Strukturering og planlægning, brug af kalender
 • Sociale færdigheder

Kommunikationsundervisning

 • Kommunikation/samtale
 • Læsning, stavning og skrivning
 • Læsestrategier og læseforståelse
 • Litteratur
 • IT/tekstbehandling
 • Samfundslære/aktuelt nyt
 • Alternative kommunikationshjælpemidler
 • Informationsteknologiske hjælpemidler
 • Billedkommunikation

Tema/fagundervisning

 • IT og tekstbehandling
 • Kost og ernæringslære
 • Fysisk aktivitet
 • Billedkunst - glasværksted
 • Brug af mobiltelefon
 • Sex og samliv
 • Værkstedsundervisning
 • Livskvalitet

Pårørende er en vigtig medspiller i rehabiliteringen, gennem oplæg, dialog og samtale.

Gennem oplæg, dialog og samtale får de pårørende mulighed for at tilegne sig viden og udveksle erfaringer, som medvirker til nye handlemuligheder.

Med pårørende menes:

 • ægtefælle
 • samlever
 • forældre
 • søskende
 • store børn
 • venner
 • kolleger
 • fagpersoner
 • andre primære personer

Det er op til den enkelte elev / familie at vurdere, hvem der i deres netværk kan have udbytte af at få mere kendskab til hjerneskader, følgevirkninger og undervisningens formål og indhold.

Pårørendeundervisning kan tilbydes i forbindelse med, at den hjerneskadede deltager i et undervisningsforløb på Hjernecenter Randers, idet:

 • det altid har konsekvenser for hele familien, når en person pådrager sig en hjerneskade.
 • det ofte er nødvendigt, at den pårørende får viden og oplysning.
 • en hjerneskade oftest er et livslangt vilkår, og det er vigtigt at kende til tilbud ud over den tidsbegrænsede undervisning.
 • den pårørende ofte har brug for at være i dialog med andre i samme situation, som kan forstå, støtte og give idéer til at mestre hverdagen. 

Mål for undervisningen

 • Viden om og indsigt i følgerne af hjerneskade
 • Viden om nye muligheder
 • Information om praktisk hjælp
 • Øget energi og livsmod gennem en ændret og større forståelse af egen situation
 • Støtte og forståelse, som andre i samme situation kan give
 • Information om elevernes undervisning, undervisningens program og indhold

Vejledning som tager udgangspunkt i elevens funktionsniveau og ønsker foregår gennem hele forløbet.

Specialpædagogisk rådgivning og vejledning er tæt forbundet med undervisningsindsatsen og har til formål:

 • at sikre elevens medindflydelse på undervisningens mål
 • at give elevens medansvar for at nå de opstillede mål
 • at afstemme elevens og de pårørendes forventninger til undervisningen med det faktisk mulige 

Områder Hjernecenter Randers vejleder og rådgiver om

 • Centrets eget undervisningstilbud / udslusning 
 • Kommunikationshjælpemidler 
 • Personlige problemer i forbindelse med undervisningen 
 • Fritidsmuligheder

Områder hvor der henvises til andre instanser

 • sprog- og talevanskeligheder
 • Boligproblematikker 
 • Andre hjælpemidler
 • Behandling og genoptræning
 • Familieproblemer
 • Erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder