Sprog- og taleundervisning

Undervisningen er for borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder.

Sprog- og tale og kommunikationstræning varetages af stedets logopæder. Målgruppen er borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder. Dette omfatter blandt andet diagnoser som afasi, dysartri, kognitive kommunikationsvanskeligheder, Parkinson, sclerose og ALS.

I Sprog- og Talehuset har vi fokus på mennesket som helhed. Det betyder, at vi i udredning, vejledning og genoptræning har fokus ikke alene på den kropslige skade, men i lige så høj grad på hvordan de talesproglige vanskeligheder udspiller sig i personlige og sociale sammenhænge.

Talesproglige vanskeligheder resulterer ofte i kommunikationsvanskeligheder, der ikke alene påvirker den ramte, men også pårørende/omgivelserne. Både den ramte og samtalepartneren kan dermed opleve at det er blevet sværere at tale sammen end tidligere.

Logopædi er læren om diagnosticering og behandling af sprog- tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Logopæder har en tværfaglig uddannelse med humanistiske fag som f.eks. sprogvidenskab, psykolingvistik, sprogtilegnelse og psykologi samt sundhedsvidenskabelige fag som f.eks. anatomi, fysiologi, neurologi og sygdomslære.

Har du spørgsmål, så kontakt venligst hjernecenter@randers.dk

Sprog- og taleundervisning varetages af hjernecentrets logopæder. Målgruppen er borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder, dette omfatter blandt andet diagnoser som afasi, dysartri, kognitive kommunikationsvanskeligheder, parkinson, sclerose og ALS.

I Sprog- og talehuset er der fokus på mennesket som helhed. Det betyder, at vi i udredning, vejledning og genoptræning har fokus ikke alene på den kropslige skade, men i lige så høj grad på hvordan de talesproglige vanskeligheder udspiller sig i personlige og sociale sammenhænge.

Talesproglige vanskeligheder resulterer ofte i kommunikationsvanskeligheder, der ikke alene påvirker den ramte, men også påvirker omgivelserne og dem, der skal samtale med den pågældende. Både den ramte og samtalepartneren kan dermed opleve at det er blevet sværere at tale sammen end tidligere.

Logopædi er læren om diagnosticering og behandling af kommunikationsvanskeligheder.

En udredning består både af tests og samtaler for at kunne tilrettelægge indholdet til det videre forløb.

Tests

Udredningen består af tests som har til formål at afdække de talesproglige vanskeligheder mhp. at kunne stille en præcis diagnose, hvilket er væsentligt i forhold til, at kunne tilrette indholdet af det videre forløb.

Samtaler

Udredningen består derudover af undersøgende samtale med den ramte, pårørende og evt. plejepersonale. Formålet er at afdække hvordan vanskelighederne kommer til udtryk, hvilke begrænsninger vanskelighederne resulterer i og hvilke resurser der ift. at arbejde med kommunikations vanskelighederne.

Den intensive træning har fokus på genoptræning specifikke elementer af de talesproglige vanskeligheder.

Intensiv træning varierer fra 3-5 dage ugentligt i en afgrænset periode. Ofte vil der ud over træningen på centeret være øvelser man skal lave hjemme.

Pårørende deltager ikke i selve træningen, men vil blive orienteret om forløbet, og om hvordan de kan støtte deltageren i forhold til hjemmeøvelser mv. Intensiv træning vil ofte blive fulgt op med en kortere vejledning/rådgivningsforløb med henblik på vejledning i hvordan den ramte og samtalepartner fremadrettet kan kompensere for evt. resterende talesproglige vanskeligheder.

Vejledning eller rådgivning ift. de talesproglige/ kommunikationsmæssige vanskeligheder har fokus på at øge mulighederne for kommunikation.

Typisk vil disse forløb lægge stor vægt på at samtalepartnerne (ægtefælle, børn, hjemmepleje, arbejdsplads, andet genoptræningspersonale mv.) inddrages aktivt.

Der vil normalt være fokus på hvordan den ramte og samtalepartnerne i fællesskab kan øge mulighederne for kommunikation eller kompensere for de begrænsninger de oplever i forbindelse med kommunikationen.

Derudover kan den ramte eksempelvis få vejledning i hvordan man fremadrettet vil kunne vedligeholde det talesproglige funktionsniveau på egen hånd.

Et vejledning/rådgivningsforløb afsluttes altid med en skriftlig vejledning. Vejledningen skal sammenfatte de kompenserende strategier den ramte, samtalepartner og logopæd i fællesskab har aftalt skal anvendes fremadrettet.

For nærmere beskrivelse af ydelser henviser vi til ydelseskataloget

Vi vil altid have behov for en underskrevet samtykkeerklæring før vi kan gå ind i sagen. Samtykkeerklæringen findes her på siden, kan printes ud, og sendes til:

Hjernecenter Randers
Bakkevej 1
8920 Randers NV
Att: logopæd

Hent samtykkeerklæring

Når vi har modtaget samtykke vil vi indhente journaldata og tage kontakt til borger eller pårørende. På baggrund af dette indstiller logopæden sagen til visitation (visitationsenheden specialbistand). Visitationen holder møde hver 2. uge, og afgør hver enkelt sag.

Får man bevilget forløb hos logopæd, vil man modtage brev om dette fra visitationen, og herefter blive kontaktet af logopæden.

Al kontakt vedr. visitation og bevilling af forløb bedes rettet til visitationsenheden specialbistand tlf.: 89 15 15 15.

Vi henviser i øvrigt til kommunens forløbskoordinatorer:

 • Anne-Britt Roesen, tlf. 89 15 29 67 (Borgere under 65 år)
 • Bodil Agdrup, tlf. 89 15 27 72 (Borgere over 65 år samt borgere der bor på områdecenter)

 

Hvem kan benytte rådgivningstilbuddet?

 • Det er for dig, som har modtaget et henvisningsbrev fra os, og afventer indkaldelse til forsamtale hos logopæd. Dine pårørende er også velkomne til at henvende sig. 

Hvad kan jeg forvente? 

 • Du kan forvente kort og målrettet hjælp inden din endelige indkaldelse hos en logopæd.
 • Du kan få værktøjer og redskaber til at dække dine akutte behov. 
 • Logopædisk rådgivning omkring akutte frustrationer i forbindelse med kommunikation i den første tid efter sygdomsdebut.

 PRAKTISK INFO

 • Åben logopædisk rådgivning er åben hver torsdag kl. 12.00-13.00
 • Kontakt Hjernecentret på tlf. 30 59 50 33 mandag – fredag mellem 8.00 – 9.00 eller send en sms for en aftale
 • Du kan få vejledning med og uden tidsbestilling. ( Der kan forekomme ventetid)
 • Du kan møde fysisk på eller få telefonisk/virtuel rådgivning. 
 • Du skal selv sørge for transport til Åben logopædisk rådgivning